Gmina Szlichtyngowa pozyskała 1.014.300,00 zł dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych obszarze gminy.

Środki zostaną przeznaczone na prace przy 3 zabytkach:

    • Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich XVII w. ambony oraz XIX w. ołtarza głównego w kościele św. Jana z Dukli w Jędrzychowicach - 382.212,79 zł
    • Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy XVIII w. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Goli - 333.200,00 zł
    • Remont dachu oraz elewacji budynku plebanii Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej - 284.211,63 zł
  
 

Gmina Szlichtyngowa w II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała dofinansowanie na prace restauratorskie i konserwatorskie przy dwóch zabytkach na łączną kwotę 637.000,00 zł, w tym:

  • kwotę 245.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane kościoła pw. bł. Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach,
  • kwotę 392.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie – III etap rekonstrukcji polichromii sklepienia w nawie kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Goli.