Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 11 czerwca 2024 r.

ZB.0002.III-3.24                                                                                                      

Zawiadamiam, że dnia 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za rok 2023.
  1. rozpatrzenie raportu o stanie gminy;
  2. debata nad raportem o stanie gminy;
  3. podjęcie Uchwały Nr III/19/24 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok.
  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z wykonania budżetu;
  2. opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  3. opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  4. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu;
  5. podjęcie Uchwały Nr III/20/24 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok.
 9. Podjęcia aktu absolutoryjnego.
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok;
  2. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium;
  3. Podjęcie Uchwały Nr III/21/24 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 10. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy bieżące
 12. Zakończenie obrad.

                                                                                                         Przewodnicząca
                                                                                             Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                             /-/ Anna Zalewska

 Załącznik: Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.