Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok.

Przedstawienie raportu to obowiązek wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Raport podsumowuje działalność Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Będzie on przedmiotem debaty podczas Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa zaplanowanej na dzień 25 czerwca 2024 r. o godz. 14:30 w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok zabierają głos radni, a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej Szlichtyngowa, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Załączniki:

1. Wzór zgłoszenia udziału w debacie.

2. Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok.