Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 5.593.900,00 zł na realizację następujących inwestycji:

- Budowa dróg na Osiedlu Leśnym w Górczynie w kwocie  3.610.540,00 zł.

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Zamysłowie i w Wyszanowie w kwocie  368.360,00 zł.

- Budowa zabezpieczenia elektroenergetycznego z OZE obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych Gminy Szlichtyngowa w kwocie  1.615.000,00 zł.

- Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa. Inwestycja dofinansowana z państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja druga. Wartość Inwestycji: 1.617.000,00 zł. Kwota dofinansowania: 1.536.150,00 zł

- Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i część ul. Miodowej w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja dofinansowana z państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja druga. Wartość Inwestycji: 4.380.000,00 zł. Kwota dofinansowania: 4.161.000,00 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli. Inwestycja dofinansowana z państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja druga. Wartość Inwestycji: 747.713,86 zł. Kwota dofinansowania: 710.328,17 zł.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja dofinansowana z państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja trzecia - PGR. Wartość Inwestycji: 4.000.000,00 zł. Kwota dofinansowania: 3.920.000,00 zł

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 0,85 km, kanalizacji sanitarnej tłocznej – ok. 1,80 km, przepompownię ścieków z systemem napowietrzania przeciw zagniwaniu ścieków, przyłącza o długości ok. 0,43 km. Ponadto przebudowę dróg publicznych w Małych Drzewcach o długości ok. 0,44 km, kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,10 km oraz wykonane zjazdów do posesji

 

Przebudowa terenu przy blokach w Górczynie (dz. nr ewid. 519/1 oraz 518/8, obręb Górczyna”. Inwestycja dofinansowana z państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji: 407 337,26 zł. Kwota dofinansowania: 386 970,40 zł. 

Inwestycja swoim zakresem przewiduje przebudowanie drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+000 do km 0+055,76, która będzie posiadała nawierzchnię z kostki ażurowej brukowej wibroprasowanej typu „VIA-VERDE” w kolorze szarym i będzie stanowiła jezdnię. Natomiast na odcinku od km 0+055,76 do km 0+136,65 droga będzie posiadała nawierzchnię z kostki ażurowej brukowej wibroprasowanej typu „VIA-VERDE” w kolorze szarym na szerokości 2,6 m oraz nawierzchnię z kostki brukowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” w kolorze szarym na szerokości 1,5 m i będzie stanowiła ciąg pieszo-jezdny.

„Przebudowa drogi gminnej o nr 005848F w Starych Drzewcach”. Inwestycja dofinansowana z państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania: 855.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej oraz w nawierzchni bitumicznej na włączeniu do drogi powiatowej 1011F, budowę chodnika oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu polegającej na ruchu jednokierunkowym. 

 „Poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy Szlichtyngowa”. 

Wartość dofinansowania to kwota 4 250 000 zł. 

Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań. Pierwsze zadanie to „Termomodernizacja z przebudową i rozbudową istniejącego budynku remizy OSP wraz utwardzeniem podjazdu na działce nr 183 i 182/2 obręb Gola, gm. Szlichtyngowa”, natomiast drugie zadanie to „Budowa remizy OSP w Szlichtyngowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

 

 

„Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Dryżyna w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Wartość dofinansowania 1.928.640,00 zł 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Dryżyna wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego. Prace budowlane poprzedzone zostaną wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie obejmuje modernizację sieci wodociągowej o długości ponad 3 km wraz z montażem zasuw wodociągowych oraz hydrantów nadziemnych.