Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 28 czerwca 2024 r.

ZB.0002.II-3.24                                                                                                       

Zawiadamiam, że dnia 04 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Szlichtyngowa oraz działania podjęte na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
 5. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej za 2023 rok.
 8. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2023 roku
 9. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr II/7/24 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.
  2. Uchwała Nr II/8/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Szlichtyngowa usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy.
  3. Uchwała Nr II/9/24 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
  4. Uchwała Nr II/10/24 w sprawie Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Szlichtyngowa.
  5. Uchwała Nr II/11/24 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.
  6. Uchwała Nr II/12/24 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.
  7. Uchwała Nr II/13/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
  8. Uchwała Nr II/14/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r.
  9. Uchwała Nr II/15/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Szlichtyngowa biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  10. Uchwała Nr II/16/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                                                         Przewodnicząca
                                                                                             Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                             /-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa - 04.06.2024 r.