Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr LI/372/23 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku:

1)  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Szczegóły naboru dostępne są w ogłoszeniach o konkurach. 

Załącznik: Zarządzenie Nr 10/24 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 12 stycznia 2023 roku.