Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE” czynny:

 • poniedziałek, wtorek, środę w godzinach od 13:30 do 15:30
 • czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 9:30

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania
pod numerem telefonu: 65 549 24 31.

INFORMACJE JAKIE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta (w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość założenia konta na miejscu).
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 6. Numer KW i nr ewidencyjny działki.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 8. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu w m² (powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku).
 9. Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 10. Dochód wnioskodawcy i poziomy dofinansowania:

Jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z podstawowego poziomu: dochód roczny nieprzekraczający kwoty 100 000 zł (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.) W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z podwyższonego poziomu: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z najwyższego poziomu: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania wystawiane jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 

W związku z podpisaniem przez Gminę Szlichtyngowa porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze od dnia 1 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na mocy podpisanego porozumienia, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa udziela wsparcia przy składaniu wniosków.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania pod numerem telefonu: 65 549 24 31. Takie rozwiązanie usprawni pracę punktu konsultacyjno-informacyjnego i wykluczy oczekiwanie na pomoc przy wypełnieniu wniosków.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest:

 • poniedziałek, wtorek, środę w godzinach od 13:30 do 15:30
 • czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 9:30.

 „Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze”

https://portal.wfosigw.zgora.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/

Pamiętaj:

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

 

5 kwietnia 2022 r. na jednym z budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie zostało zamontowane urządzenie do pomiarów i odczytów jakości powietrza.

Czujnik mierzy podstawowe parametry związane z jakością powietrza - stężenie pyłów PM2,5, PM10 oraz wilgotność, temperaturę i ciśnienie atmosferyczne, czyli czynniki mogące wpływać na tworzenie się smogu. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy którego w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa od 1 lipca 2021 r. został uruchomiony Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla mieszkańców programu „Czyste Powietrze” oraz prowadzone są zadania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszej gminie.

Mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać mapę z aktualnymi wynikami pomiarów w swojej okolicy za pośrednictwem strony internetowej www.syngeos.pl oraz aplikacji mobilnej. Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze na telefony komórkowe z systemem Android oraz IOS (Apple). Aplikacja poinformuje o bieżącym stanie powietrza w okolicy. Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej w telefonie lokalizacji, pozwalając również na wyszukanie i dodanie dowolnej miejscowości w Polsce, która podłączona jest do sieci Syngeos lub GIOŚ.

Dostawą, montażem i rocznym serwisem urządzenia zajęła się firma Global Innovative Solutions z siedzibą w Katowicach, a koszt to 5 190,60 zł. brutto.

 

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym;
  • 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Nabory wniosków prowadzone są przez właściwy dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku mieszkańców gminy Szlichtyngowa wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

ADRES I DANE KONTAKTOWE:

WFOŚiGW w Zielonej Górze

65-602 Zielona Góra

ul. Miodowa 11

Tel. (68) 419-69-00

www.wfosigw.zgora.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

*Więcej szczegółów w załączonych broszurach informacyjnych

Załącznik 1 – Broszura w formacie PDF

Załącznik 2 – Ulotka w formacie PDF