W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
  • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

 

Przedstawiamy Państwu kolejny egzemplarz rocznika Biuletynu „Prosto z Gminy”, który jest swoistym sprawozdaniem z działalności samorządu Gminy Szlichtyngowa w minionym 2022 roku.

Na 24 stronach zawarliśmy informacje na temat zrealizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych, wykonania funduszu sołeckiego, działalności jednostek OSP oraz wydarzeniach ubiegłego roku.

Już wkrótce gazeta trafi do Państwa domów.

Życzymy miłej lektury!

Kliknij okładkę, aby pobrać biuletyn.

W dniu 28 marca 2023r. Burmistrz Miasta i Gminy – Jolanta Wielgus wraz ze Skarbnik – Dorotą Raczycką podpisały umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowej w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formule zaprojektuj i wybuduj” z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „Chod – Dróg” z siedzibą w Krobi, reprezentowanym przez p. Przemysława Andrzejewskiego. Przy zawarciu umowy obecni byli radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa: Pani Krystyna Felińska, Pan Wojciech Krygier, Pan Stanisław Łynko, Pan Waldemar Rodak.

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, a także wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie dróg wraz z wymianą sieci wodociągowej i jej rozbudową. W ramach przebudowy drogi wykonane zostaną nowe konstrukcje jezdni: na ul. Browarowej, części ul. Polnej od budynku  Wschowska 1 do Polna 4 i części ul. Miodowej – powstanie nawierzchnia z betonu asfaltowego, natomiast zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Konserwatora Zabytków nawierzchnia pozostałej części ul. Polnej ułożona będzie z kamienia polnego. Wykonane zostaną także utwardzone pobocza z kostki betonowej, miejscowo chodniki, nowa kanalizacja deszczowa, nowe słupy i oprawy stylowe oświetlenia ulicznego oraz kanał technologiczny. Przy ul. Browarowej powstaną także wydzielone miejsca postojowe. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu tj. na ul. Polnej, Browarowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, powstanie także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

            Wartość zadania to kwota 4 483 983,60 zł. Na jego realizację Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 2 w kwocie 4 161 000,00 zł.

Tradycyjnie w ostatni weekend marca przechodzimy z czasu zimowego na letni. W tym roku będzie to miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę z 25 na 26 marca. Zegary przesuniemy o godzinę do przodu – z 2 na 3.

W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.