Gmina Szlichtyngowa pozyskała środki finansowe na dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów w ramach „Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii” w wysokości 18 690 zł na przeprowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Środki pozyskano z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

     Szkoły od września do grudnia bieżącego roku przeprowadzą dodatkowe zajęcia z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki, informatyka, geografia, historia. Liczba otrzymanych godzin była uzależniona od liczby oddziałów w danej szkole. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej przeprowadzi 117 godzin dodatkowych zajęć, natomiast Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach oraz Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach po 75 godzin zajęć wspomagających.

     Dodatkowe zajęcia mają zapewnić kompleksowe wsparcie uczniów w powrocie do szkoły po nauczaniu zdalnym. Dyrektor szkoły wspólnie z radą pedagogiczną ustala plan i sposób organizacji tych zajęć w szkołach. Zajęcia wspomagające są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie będzie obowiązkowy. Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów.

 

       Miło nam Państwa poinformować, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Drzewcach w roku bieżącym zakupiła nowy sprzęt tj. motopompa pływająca Niagara 2, motopompa szlamowa, pilarka łańcuchowa Stihl, motopompa WT 40 oraz trzy pary rękawic specjalnych.

       Zakup sprzętu był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 20.000,00 zł w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie pod nazwą „Doposażenie jednostki OSP Stare Drzewce w sprzęt”, tzw. Mały Strażak.

     Dziękujemy Prezesowi oraz strażakom z OSP Stare Drzewce za zaangażowanie w pozyskanie dodatkowych środków na zakup specjalistycznego sprzętu.

Nowe stawki wejdą od 1 października 2021 r.

1. Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Lp.

Rodzaj cen i stawek za dostarczoną wodę

Miesiące obowiązywania taryfy

1-12

13-24

25-36

netto (zł/1m³)

brutto (zł/1m³)

netto (zł/1m³)

brutto (zł/1m³)

netto (zł/1m³)

brutto (zł/1m³)

1.

opłata abonamentowa (za 1 miesiąc)

8,69

9,39

8,77

9,47

8,84

9,55

2.

cena wody (zł/1m³)

3,72

4,02

3,88

4,19

3,98

4,30

Cena brutto = cena netto + podatek VAT 8%

2. Wysokość cen i stawek za odebrane  i oczyszczone ścieki:

Lp.

Rodzaj cen i stawek za dostarczoną wodę

Miesiące obowiązywania taryfy

1-12

13-24

25-36

netto (zł/1m³)

brutto (zł/1m³)

netto (zł/1m³)

brutto (zł/1m³)

netto (zł/1m³)

brutto (zł/1m³)

1.

opłata abonamentowa (za 1 miesiąc)

-

-

-

-

-

-

2.

cena za odebrane ścieki (zł/1m³)

7,29

7,87

7,48

8,08

7,61

8,22

Cena brutto = cena netto + podatek VAT 8%

Do pobrania:

Decyzja Dr. Wód Polskich, zatwierdzenie taryfy dla Gminy Szlichtyngowa


Zatwierdzona Taryfa woda i ścieki 09.2021


Informacja dla ludności taryfy

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta Gminy Szlichtyngowa od 1 lipca 2021 roku funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste Powietrze".

Czyste Powietrze to kompleksowy program prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, którego celem jest  wymiana starych pieców i kotłów na nowoczesne oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy do udziału w programie i skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w uzyskaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła.

Punkt konsultacyjno – informacyjny znajduje się siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa , który czynny jest:

od poniedziałku do środy od 13.30 do 15.30,

czwartek, piątek od 7.30 do 9.30,

 

Bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie pod nr tel.: (65) 549 24 31

 

INFORMACJE JAKIE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu (w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość założenia konta na miejscu)
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer KW i nr ewidencyjny działki.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.) – jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z podstawowego poziomu.
 12. Zaświadczenie (otrzymasz je w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej)
  o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego, jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z podwyższonego poziomu.

Informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. dnia 21 września 2021 r. w godzinach od. 7:30 do 14:00 wyłączony zostanie z użytkowania fragment ul. Wolności – od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Dworcową.

Wyłączenie będzie czasowe w związku z tym, iż wykonawca - firma Drogtranz, realizujący na terenie miasta Szlichtyngowa zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni bitumicznej oraz remont istniejących chodników w pasie drogi powiatowej nr 1007F w miejscowości Szlichtyngowa – ul. Dworcowa” przystąpi do realizacji etapu inwestycji polegający na układaniu warstwy ścieralnej asfaltu.

W związku z trwającymi pracami przepraszamy za utrudnienia i niedogodności. Wszystkich użytkowników drogi prosimy o wyrozumiałość.