Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 18 stycznia 2024 r.

SOŚ.6220.6.32.2021.AJur

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań

 

dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji chemii technologicznej – koagulantu żelazowego, na działce o nr ewid.: 249/7 w obręb: Szlichtyngowa, miasto Szlichtyngowa”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094, zwanej dalej ustawą ooś) w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775)

podaję do publicznej wiadomości,

że decyzją z dnia 18 stycznia 2024 r. znak SOŚ.6220.6.31.2021.AJur, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa zakładu produkcji chemii technologicznej – koagulantu żelazowego, na działce
o nr ewid.: 249/7 w obręb: Szlichtyngowa, miasto Szlichtyngowa”.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Błażej Rajman

Załączniki:

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 18 stycznia 2024 r.

2. Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia z dnia 18 stycznia 2024 r.