O G Ł O S Z E N I E

z dnia 22 lutego 2024 r.

 Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Poz. 1

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

 

obręb Górczyna,

 

jednostka ewid. Szlichtyngowa

 

 

 

 

 

 

 

 

ZG1W/

00007867/6

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna od obciążeń.

 

dz. nr ewid.

525/1

o pow. 0,0807 ha

 

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym
do wieloboku. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej o kategorii drogi gminnej, oznaczonej
nr ewid. działki 567, obręb Górczyna. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej
(w drodze sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna).

MNU/1 przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z dopuszczeniem usług zabudowa wolnostojąca

lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.

Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, Dopuszcza się zabudowę: wiaty, garażu, budynku gospodarczego lub magazynowego.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako

RVI - 0,0807 ha

 

Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

 

65 000,00 zł
+23% VAT

 

Wadium:

6500,00 zł

Poz. 2

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

 

obręb Górczyna,

 

jednostka ewid. Szlichtyngowa

 

 

ZG1W/

00007867/6

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna od obciążeń.

 

dz. nr ewid.

525/2

o pow. 0,0810 ha

 

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym
do prostokąta. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy.

Działka posiada dostęp
do drogi publicznej gruntowej o kategorii drogi gminnej, oznaczonej nr ewid. działki 567, obręb Górczyna. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej (w drodze sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna).

MNU/1 przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług zabudowa wolnostojąca
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.

Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, Dopuszcza się zabudowę: wiaty, garażu, budynku gospodarczego

lub magazynowego.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako RVI - 0,0810 ha


Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

 

65 000,00 zł
+23% VAT

 

Wadium:

6500,00 zł

Poz. 3

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

 

obręb Górczyna,

 

jednostka ewid. Szlichtyngowa

 

 

ZG1W/

00007867/6

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna od obciążeń.

 

dz. nr ewid.

525/3

o pow. 0,0801 ha

 

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy. Działka posiada dostęp
do drogi publicznej gruntowej
o kategorii drogi gminnej, oznaczonej nr ewid. działki 567, obręb Górczyna. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej (w drodze sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna).

MNU/1 przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług zabudowa wolnostojąca
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.

Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, Dopuszcza się zabudowę: wiaty, garażu, budynku gospodarczego

lub magazynowego.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako RVI - 0,0801 ha


Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

 

65 000,00 zł
+23% VAT

 

Wadium:

6500,00 zł

Poz. 4

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

 

obręb Górczyna,

 

jednostka ewid. Szlichtyngowa

 

 

ZG1W/

00007867/6

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna od obciążeń.

 

dz. nr ewid.

525/4

o pow. 0,0801 ha

 

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy. Działka posiada dostęp
do drogi publicznej gruntowej
o kategorii drogi gminnej, oznaczonej nr ewid. działki 567, obręb Górczyna. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej (w drodze sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna).

MNU/1 przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług zabudowa wolnostojąca
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.

Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, Dopuszcza się zabudowę: wiaty, garażu, budynku gospodarczego

lub magazynowego.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako RVI - 0,0801 ha


Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem 

65 000,00 zł
+23% VAT

 

Wadium:

6500,00 zł

 

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbędzie się:

 • dnia 26 marca 2024 r. (tj. wtorek) o godzinie:

9:00 – dla nieruchomości ozn. nr ewid. działki 525/1, obręb Górczyna

11:00 – dla nieruchomości ozn. nr ewid działki 525/2, obręb Górczyna

 • dnia 27 marca 2024 r. (tj. środa) o godzinie:

9:00 – dla nieruchomości ozn. nr ewid. działki 525/3, obręb Górczyna

11:00 – dla nieruchomości ozn. nr ewid działki 525/4, obręb Górczyna

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, I piętro, pok. 14.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu polskim – w podanej powyżej wysokości dla poszczególnej działki – gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015, tytułem: „Wadium Górczyna, działka nr ……. (podać nr działki)”.
  Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Wadium należy wpłacić z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 19 marca 2024 r. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni
od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
  z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Urzędu.
 3. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt.
 4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
 5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 6. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
 7. Zależnie od rodzaju podmiotu uczestniczącego w przetargu:
 • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 • podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo
  o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 1. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy
  to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.
 2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
 3. Burmistrz może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu.
 4. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta
  i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem tel. 65 549 24 31.

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości:

 • na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa
 • na stronie internetowej Urzędu: szlichtyngowa.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.szlichtyngowa.pl/
 • w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanego dalej RODO– informuje się, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel: +48 65 549 23 27,
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

III. Cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa

 1. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału w przetargu na zbycie nieruchomości.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający przyznanej dokumentom kategorii archiwizacyjnej według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zgodnie z kategorią archiwalną

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Ogłoszenie do pobrania