Zarządzenie Nr 29/24
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2024.

Na podstawie § 13 ust. 5 Uchwały Nr LI/372/23 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2023 r. poz. 2828), po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej,

zarządza się, co następuje:

  • 1. Przyznaje się dotacje dla realizatorów zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024 wyłonionych w drodze postępowania konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i wymienionym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1.

Stowarzyszenie „Wiejskie Horyzonty”

Ruch to zdrowie!

3400,00

2.

Stowarzyszenie „Wiejskie Horyzonty”

Dzieci kontra rodzice – sportowe mikołajki w Kowalewie

2500,00

3.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrzychowicach – Jędrzychowianki

Turniej wsi Gminy Szlichtyngowa

3400,00

4.

Klub Strzelecki MUSZKIET

Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej dla mieszkańców miasta i gminy Szlichtyngowa. Organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków klubu i społeczeństwa. Pozwoli to na szkolenie oraz bieżącą opiekę nad osobami korzystającymi ze strzelnic

6000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów

5000,00

6.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach”

Razem zdrowo na sportowo

5200,00

7.

Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo

4000,00

8.

Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych gry w piłkę nożną na terenie miasta Szlichtyngowa

36500,00

RAZEM

 

66000,00

  • 2. Przyznaje się dotacje dla realizatorów zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2024 wyłonionych w drodze postępowania konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i wymienionym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Drzewcach „Drzewianki”

Nie siedź sam całymi dniami, zjedz dziś obiad z Drzewiankami

1250,00

2.

Zdrowie w głowie

Aktywny senior

1250,00

RAZEM

 

2500,00

  • 3. Przyznaje się dotacje dla realizatorów zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024 wyłonionych w drodze postępowania konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i wymienionym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1.

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Drzewcach „Drzewianki”

Biel i czerwień w sercach śpiewa, flagą Polską nam powiewa

700,00

2.

Stowarzyszenie „Wiejskie Horyzonty”

Tajemnice kultury – zwiedzaj świat!

1100,00

3.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrzychowicach „Jędrzychowianki”

Budowanie postaw patriotycznych Kraków 2024

1700,00

RAZEM

 

3 500,00

  • 4. Przyznaje się dotacje dla realizatorów zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2024 wyłonionych w drodze postępowania konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i wymienionym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1.

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Jedności Robotniczej w Szlichtyngowie

Aktywizacja działkowców – Mini festyn z okazji Dnia Działkowca”

4 000,00

RAZEM

 

4 000,00

  • 4. Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy zleceniodawcami a zleceniobiorcami.
  • 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz Inspektorowi ds. Kultury i Sportu.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie 29/24