Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 08 lipca 2024 roku

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

Na podstawie art. 48  ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje o

odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn.
„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szlichtyngowa na lata 2024 - 2030”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa wystąpił na podstawie 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szlichtyngowa na lata 2024 - 2030.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie o numerze WZŚ.411.50.2024.JF z dnia 14 maja 2024 roku uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szlichtyngowa na lata 2024 - 2030.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie o numerze NZ.9022.184.2024.MZ z dnia 29 kwietnia 2024 roku stwierdził brak podstaw do zajęcia stanowiska o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szlichtyngowa na lata 2024 - 2030.

Przy rozważaniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę, iż przewidziane do rewitalizacji w ramach Programu obejmują działania:

  1. rewitalizacji istniejących parków na terenie gminy oraz budowy obiektów rekreacyjnych na obszarach wiejskich;
  2. odnowy obiektów i miejsc ważnych społecznie (rewitalizacja centrum miasta);
  3. aktywizacji działalności „Klubów młodzieżowych” przy świetlicach;
  4. rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach.

Przy realizacji każdego przedsięwzięcia Gmina zobowiązuje się do racjonalnego wykorzystywania zasobów zgodnie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja prac nie będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego, a zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji każdego przedsięwzięcia.

Planowane w Gminnym Programie Rewitalizacji inwestycje zakładają jedynie chwilowe i w pełni odwracalne oddziaływanie na środowisko na etapie prac inwestycyjno-budowlanych. Czynnikami, które mogą mieć wpływ na stan środowiska w fazie inwestycyjnej są: zwiększone natężenie hałasu pochodzącego od pracujących pojazdów i maszyn budowlanych, większa ilość odpadów związanych z budową, pylenie, zwiększony pobór energii elektrycznej, paliwa oraz wody. W projektach zostaną uwzględnione zagrożenia związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia.

Zakres i zasięg oddziaływania przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter lokalny i obejmuje teren tylko jednej gminy. W związku z tym nie przewiduje się kumulowania oddziaływania projektowanych przedsięwzięć z przedsięwzięciami realizowanymi poza granicami Gminy Szlichtyngowa.

Planowane przedsięwzięcia nie będą stanowiły ryzyka dla zdrowia i życia ludzi. W trakcie realizacji przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji mogą jedynie wystąpić niedogodności dla mieszkańców terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, na których będą prowadzone prace budowlane, ziemne, remontowe. Niedogodności te będą miały postać utrudnień komunikacyjnych (remonty ulic, sieci infrastruktury podziemne), czy hałasu (praca środków transportu czy maszyn budowlanych).

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szlichtyngowa na lata 2024 - 2030.

 

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Błażej Rajman

(podpisano elektronicznie)

Załącznik: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 lipca 2024 r. o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn.  „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szlichtyngowa na lata 2024 - 2030”.