OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ
KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZLICHTYNGOWEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
MŁODSZY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ


I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Wykształcenie minimum średnie;
2. Znajomość przepisów wynikających z:
a) przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.);
b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390);
c) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 poz. 1297);
d) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 poz. 1923.);
e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 poz. 40);
f) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobą uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993);
g) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505);
h) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 54);
i) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw;
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych;
2. Odpowiedzialność, komunikatywność i samodzielność, empatia i uprzejmość w kontaktach z klientami;
3. Zdolność analitycznego myślenia;
4. Dążenie do osobistego rozwoju i poszerzania wiedzy;
5. Umiejętność pracy w zespole.

II.
GŁÓWNE ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU
1. Udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami.
3. Prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i współpraca w tym zakresie z komornikami sądowymi i skarbowymi oraz przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych wraz z odbiorem oświadczenia majątkowego od dłużników.
4. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Przygotowanie projektu decyzji przyznającej, uchylającej, zmieniającej oraz żądającej zwrotu, postanowień oraz wszelkich pism w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczania dłużników alimentacyjnych.
6. Tworzenie list płac świadczeniobiorców.
7. Przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu.
8. Przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń.
9. Sporządzanie zaświadczeń dotyczących świadczeń.
10. Prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń.
11. Współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi.
12. Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie powierzonych zadań.
13. Przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu.
14. Przygotowanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków.
15. Obsługa systemów informatycznych wspomagających zakres realizowanych zadań oraz poczty elektronicznej.
16. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
17. Prowadzenie archiwizacji w zakresie wykonywanych zadań.
18. Odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń.
III. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY
1. Forma zatrudnia: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
2. Wymiar czasu pracy: pełen etat
3. Planowany termin zatrudnienia: 6 maja 2024 r.
4. Praca wykonywana będzie przy monitorze powyżej 4 h. dziennie w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. List motywacyjny - podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
2. Życiorys - curriculum vitae - podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (odbyte kursy, szkolenia, certyfikaty).
6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnieniu na ww. stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
Wszystkie oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata a w przypadku składania kserokopii dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMNETÓW
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Młodszy Referent ds. świadczeń” do dnia 28 marca 2024 r. do godziny 12.00 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka lub data złożenia w Ośrodku.
Nie przyjmujemy dokumentów składanych drogą elektroniczną.
W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględnić czas doręczenia przesyłki pocztowej w terminie.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. INNE INFORMACJE:
- aplikacje, które wpłyną po terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane;
- wybrane osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
- kandydaci których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani;
- Kierownik zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru;
- Kandydaci nie wybrani na stanowisko będą mogli odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w siedzibie Ośrodka, w terminie 30 dni od zakończenia procedury rekrutacji;
- dokumenty aplikacyjne odrzucone i nieodebrane przed upływem ww. terminu zostaną komisyjnie zniszczone;
- informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej przy ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa.
W miesiącu przeprowadzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób
niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

NABÓR

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2