Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


O G Ł O S Z E N I E

z dnia 6 marca 2024 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.)

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Poz. 1

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

 

obręb Dryżyna,

 

jednostka ewid. Szlichtyngowa

 

ZG1W/

00021649/6

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna od obciążeń.

 

dz. nr ewid.

129/7

o pow. 0,1343 ha

 

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym
do czworoboku. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren płaski z lekką deniwelacją. Działka porośnięta trawą

i chwastami, samosiejami zakrzaczeń. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia

do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

MU/1 – budownictwo zagrodowe, mieszkaniowe jednorodzinne, usługi
i nieuciążliwa działalność gospodarcza. Funkcja wykluczona – uciążliwa działalność produkcyjna
i przetwórcza.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako
RIIIb – 0,1242 ha

PsIV – 0,0101 ha


Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem.

 

50 000,00 zł
+23% VAT

 

Wadium:

5000,00 zł

 

 

Poz. 2

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

 

obręb Dryżyna,

 

jednostka ewid. Szlichtyngowa

 

ZG1W/

00021649/6

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna od obciążeń.

 

dz. nr ewid.

129/8

o pow. 0,1387 ha

 

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym
do czworoboku. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren płaski z lekką deniwelacją.

Działka porośnięta trawą

i chwastami, samosiejami zakrzaczeń. W odległości 3,5-6,0 m od strony krótszej granicy przez działkę przebiega główny nadziemny przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni bitumicznej. Pomiędzy granicą działki a drogą przebiega rów melioracyjny.

Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

MU/1 – budownictwo zagrodowe, mieszkaniowe jednorodzinne, usługi
i nieuciążliwa działalność gospodarcza. Funkcja wykluczona – uciążliwa działalność produkcyjna
i przetwórcza.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako
 RIIIb – 0,0159 ha

PsIV – 0,1228 ha


Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem.

52 000,00 zł
+23% VAT

 

Wadium:

5200,00 zł

 

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbędzie się dnia 16 kwietnia 2024 r. (tj. wtorek) o godzinie:

9:00 – dla nieruchomości ozn. nr ewid. działki 129/7, obręb Dryżyna

11:30 – dla nieruchomości ozn. nr ewid działki 129/8, obręb Dryżyna

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, I piętro, pok. 14.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu polskim – w podanej powyżej wysokości dla poszczególnej działki – gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015, tytułem: „Wadium Dryżyna, działka nr ……. (podać nr działki)”.
  Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Wadium należy wpłacić z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2024 r. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Urzędu.
 3. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt.
 4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
 5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 6. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
  Zależnie od rodzaju podmiotu uczestniczącego w przetargu:
 • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 • podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo
  o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 1. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy
  to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.
 2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

7. Burmistrz może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu.

8. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem tel. 65 549 24 31.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości:

 • na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa
 • na stronie internetowej Urzędu: szlichtyngowa.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.szlichtyngowa.pl/
 • w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

             /-/ Błażej Rajman

Załącznik: Ogłoszenie z dnia 06 marca 2024 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych.