Logo BIP

RADA MIEJSKA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 06 marca 2024 r.

ZB.0002.LV-2.23                                                                                       

Zawiadamiam, że dnia 14 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 8. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie z prac Komisji w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr LV/403/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok.
  2. Uchwała Nr LV/404/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
   i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038.
  3. Uchwała Nr LV/405/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/377/23 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  4. Uchwała Nr LV/406/24 w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  5. Uchwała Nr LV/407/24 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa
   w 2024 roku.
  6. Uchwała Nr LV/408/24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Szlichtyngowa na lata 2024-2030.
  7. Uchwała Nr LV/409/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szlichtyngowa na lata 2024-2026.
  8. Uchwała Nr LV/410/24 w sprawie realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa" dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
  9. Uchwała Nr LV/411/24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola.
  10. Uchwała Nr LV/412/24 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.
  11. Uchwała Nr LV/413/24 w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogi gminne.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa

/-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.