Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa działając na podstawie Uchwały nr XV/121/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 388) oraz Uchwały Nr XXXI  Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/121/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania - ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym na 2024 rok.

I. Przeznaczenie dotacji:

Dotacje będą udzielane na wspieranie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych lub na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Szlichtyngowa.

II. Wysokość dotacji:

Kwota dotacji dla spółek wodnych przyznana nie może przekroczyć środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy, tj. 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych gr 00/100).

III. Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski przyjmowane będą do dnia 22 marca 2024 r., do godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

O terminie złożenia decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Na podstawie złożonego wniosku, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/121/20 Rady Miejskiej  w Szlichtyngowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa  oraz sposobu ich rozliczania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

V. Termin i warunki realizacji zadania

Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.

VI. Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje na temat udzielania dotacji można uzyskać w: Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego UMiG Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa  lub pod numerem telefonu: 65 549 24 31.

Załącznik: Informacja o dotacjach dla spółek wodnych w roku 2024.