Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 24 kwietnia 2024 r.

 I N F O R M A C J A

O   W Y N I K U   P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w dniu 16 kwietnia 2024 roku o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przy ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewid. działki 129/8, położonej w obrębie Dryżyna, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213, ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości nw. informacje:

Nr ewid. działki

 

Powierzchnia

w ha

Położenie

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Najwyższa zaoferowana cena

w przetargu

Ustalony nabywca

(imię
i nazwisko)

129/8

0,1387

Dryżyna

ZG1W/00021649/6

52 000,00 zł

+ 23% VAT

1

0

52 520,00 zł netto

 

64 599,60 zł brutto

 

Anna Wysocka

 

Łukasz Wysocki

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

Załącznik: Informacja o wyniku I przetargu - dz. 129/8 obręb Dryżyna.