Logo BIP

GMINA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 3 kwietnia 2024 r.

I N F O R M A C J A

O   W Y N I K U   P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w dniu 26 marca 2024 roku o godz. 9:00 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przy ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewid. działki 525/1, położonej w obrębie Górczyna, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213, ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości nw. informacje:

 

Nr ewid. działki

 

Powierzchnia

w ha

Położenie

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Najwyższa zaoferowana cena

w przetargu

Ustalony nabywca

(imię
i nazwisko)

525/1

0,0807

Górczyna

ZG1W/00007867/6

65 000,00 zł

+ 23% VAT

0

0

brak

 

brak

 

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Błażej Rajman

Załącznik: Informacja o wyniku I przetargu - dz. 525.1 Górczyna.