Rada Nadzorcza Funduszu w dniu 19 czerwca 2024 roku wprowadziła do programu „Aktywny samorząd” pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej (Obszar E). Aktualnie przygotowujemy szczegółowe zasady realizacji nowego zadania i modernizujemy elektroniczny system rejestracji wniosków. Niebawem poinformujemy o terminie przyjmowania wniosków!

Dla kogo pomoc?
Pomoc uzyskasz jeśli: masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub - w przypadku dzieci do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i na podstawie skierowania Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) korzystasz z koncentratora tlenu lub respiratora.

Na czym polega pomoc?
Po złożeniu wniosku możesz otrzymać 100 zł miesięcznie w formie dodatku do opłaty za energię elektryczną.  Dodatek nie podlega rozliczeniu - nie musisz okazywać opłaconych rachunków.

Gdzie możesz złożyć wniosek?

Uwaga Rolnicy!

Informujemy, że w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą  będzie odbywało się za pośrednictwem publicznej aplikacji, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Aplikacja wygeneruje protokół z oszacowania strat.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2023 poz.1350), powstała dodatkowa możliwość szacowania szkód rolniczych spowodowanych przez suszę przez powołane do tego komisje. Producent rolny może wystąpić do gminy z wnioskiem o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołane przez Wojewodę. Komisja składa za pośrednictwem publicznej aplikacji  raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym – raport ten nie jest podstawą do ubiegania się o pomoc finansową!

W dniu 25 czerwca br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, podczas której Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Podczas sesji została także podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok, które uzyskało również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym zrealizowano wiele zadań i inwestycji tych zaplanowanych w budżecie i tych, które zostały przyjęte do realizacji w ciągu roku budżetowego. Przyczyniły się one na podniesienie warunków i jakości życia naszych mieszkańców. Na ich wykonanie pozyskano rekordowe dofinansowania w łącznej kwocie 14.353.991,00 zł. – powiedziała Burmistrz Jolanta Wielgus.

Zakończyły się prace remontowe plebanii Parafii Rzymskokatolickiej w Szlichtyngowej. Przez kilka miesięcy mieszkańcy mogli obserwować jak budynek zmieniał swoje oblicze. Inwestycja swoim zakresem objęła roboty budowlane polegające na: wymianie pokrycia dachu, remoncie drewnianych elementów więźby, montażu nowych rynien i rur spustowych, odtworzeniu historycznego gzymsu podrynnowego, wykonaniu nowej instalacji odgromowej oraz skuciu zniszczonych tynków, wykonaniu tynków, pracach sztukatorskich i pracach malarskich.

Budynek plebanii odzyskał swój pierwotny wygląd. Sam projekt budowlany był uzgadniany z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze. Prace końcowe zostały także odebrane przez uprawnionych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa będzie czynny w dniach:

1) 26 czerwca 2024 r. w godzinach 07:30 - 14:00;

2) 27 czerwca 2024 r. w godzinach 06:30 - 14:00;

3) 28 czerwca 2024 r w godzinach 06:30 - 14:00.

Kasa Urzędu będzie czynna w dniach:

1) 26 czerwca 2024 r. w godzinach 07:30 - 13:00;

2) 27 czerwca 2024 r. w godzinach 06:30 - 13:00;

3) 28 czerwca 2024 r w godzinach 06:30 - 13:00.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

 

Zarządzenie nr 85/24 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa w dniach 26-28 czerwca 2024 r.