Miło Nam Państwa poinformować, że dnia 27 czerwca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wraz ze Skarbnik Dorotą Raczycką podpisały umowę na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 005848F w Starych Drzewcach” z wykonawcą robót – firmą DROGTRANZ Sp. z o. o., reprezentowaną przez Panią Danutę Miszczyk.

W podpisaniu umowy uczestniczyła także Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach – Czesława Świercz.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę jezdni o szerokości 3,50-4,50 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz w nawierzchni bitumicznej na włączeniu do drogi powiatowej 1011F, budowę chodnika oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Wartość zadania to kwota 719 042,02 zł, a termin jego wykonania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na realizację tego zadnia Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 683 089,92 zł.

W 2024 roku – podobnie jak w roku ubiegłym – istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w budynku Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie, ul. Głogowska 1 (parter). Punkt otwarty został na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szlichtyngowa a Starostwem Powiatowym we Wschowie.

Od 1 lipca 2024 r. nastąpiła zmiana godzin dyżuru w poniedziałki. Punkt z poradami prawnymi będzie czynny w następujących terminach:

- poniedziałek od 15:00 do 19:00,

- wtorek od 16:00 do 20:00,

- czwartek  od 16:00 do 20:00.

Zapisy na bezpłatne usługi porad prawnych: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/wschowski

Trwają prace w Kościele pw. Św. Jana z Dukli w Jędrzychowicach. Zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich XVII w. ambony oraz XIX w. ołtarza głównego w Kościele pw. Św. Jana z Dukli w Jędrzychowicach” realizują wykonawcy wyłonieni w postępowaniu zakupowym – konsorcjum firm: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Paulina Celecka z Marcinowic, Konserwacja Zabytków Marcin Pechacz ze Wschowy oraz ART-RENATO Renata Śpiewak-Grzesik z Torunia. Wartość zadania opiewa na kwotę 390 013,06 brutto.

Zadanie jest realizowane dzięki pozyskanej przez Gminę Szlichtyngowa dotacji wielkości 98% wartości zadania, tj. kwotę 382 212,79 zł.

Prace wykonywane są w specjalistycznych pracowniach. Dlatego też demontaż ambony odbył się 14 maja br. Obecnie obiekt jest w pracowni konserwatorskiej w Marcinowicach (koło Krosna Odrzańskiego). Demontaż ołtarza odbył się 22 maja br. Obecnie obiekt jest w pracowni konserwatorskiej w Toruniu.

UWAGA !

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ W DNIACH 26-27 CZERWCA 2024 R. PRACUJE W GODZIANCH OD 7:00 DO 14:00