Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 21 listopada 2023 r.

SOŚ.6220.6.30.2021.AJur

 OBWIESZCZENIE

o możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 9 oraz 10 § 1, w związku z art. 49 i 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

zawiadamia

Strony postępowania o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji chemii technologicznej – koagulantu żelazowego, na działce o nr ewid.: 249/7 w obręb: Szlichtyngowa, miasto Szlichtyngowa”.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, pokój nr 15 w terminie 7 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane w godzinach pracy Urzędu. W przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 65 54 92 327 wewn. 24, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

Zgodnie z art. 79a organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione
lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla działki 249/7 obręb Szlichtyngowa, przewidziana jest działalność produkcyjna PP1 z dodatkowym obostrzeniem, że uciążliwość działalności musi zamykać się w granicach działki. Organ kwalifikuje zamierzenie inwestycyjne, jako gospodarowanie odpadami, które opatruje się symbolem „O”. Nawet, gdyby ewentualnie przyjąć, że zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne mieści się w działalności produkcyjnej, to i tak zakres oddziaływania wykracza poza obszar działki 249/7 obręb Szlichtyngowa. Zatem, zdaniem organu zapisy MPZP uniemożliwiają realizację przedsięwzięcia. Innymi słowy mówiąc jest ono niezgodne z ustaleniami MPZP.

Jednocześnie informuję o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków w ww. terminie przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa (w godzinach urzędowania).

Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

 Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.    

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Błażej Rajman 

Załącznik: Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2023 r. o możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.