Logo BIP

RADA MIEJSKA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 16 listopada 2023 r.

ZB.0002.LI-2.23                                                                                        

Zawiadamiam, że dnia 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr LI/370/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  2. Uchwała Nr LI/371/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2031.
  3. Uchwała nr LI/372/23 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
  4. Uchwała nr LI/373/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Serbach na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  5. Uchwała nr LI/374/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła w Siedlnicy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  6. Uchwała nr LI/375/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej na prace budowlano - konserwatorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
  7. Uchwała Nr LI/376/23 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2024 r.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

                                                                                                        Przewodnicząca
                                                                                         Rady Miejskiej Szlichtyngowa 

                                                                                                            /-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o zwołaniu LI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa