Logo BIP

RADA MIEJSKA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 18 października 2023 r.

ZB.0002.L-2.23                                                                                          

Zawiadamiam, że dnia 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2023 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała L/367/23 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania tajnego w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
  2. Uchwała L/368/23 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
  3. Uchwała L/369/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa.
 10. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
                                                                                         Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                          /-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o L Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.