Logo BIP

GMINA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/367/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

- rozpoczęcie konsultacji 13 października 2023 roku,

- zakończenie 30 października 2023 roku, godz. 15:30,

- termin składania uwag i opinii do 30 października 2023 roku do godz. 15:30.

  1. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

- w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Szlichtyngowa, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

- konsultacje przeprowadza się w formie zbierania pisemnych opinii i uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji na Formularzu konsultacji - stanowiącym załącznik nr 1 do  zarządzenia. Formularz zamieszczony bedzie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa www.szlichtyngowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szlichtyngowa.pl  w zakładce Organizacje Pozarządowe. Wypełniony Formularz konsultacji można złożyć:

   1) w sekretariacie Urzędy Miasta i Gminy Szlichtyngowa w godzinach pracy Urzędu;

2) listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa - decyduje data wpływu do Urzędu;

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok znajduje się na stronie BIP Urzędu Szlichtyngowa: www.bip.szlichtyngowa.pl

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konsultacjach. 

2. Zarządzenie Nr 108/23 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa. 

3. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa. 

4. Formularz konsultacji (.docx)

5. Formularz konsultacji (.pdf)