Logo BIP

RADA MIEJSKA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 04 stycznia 2024 r.

ZB.0002.LIII-2.24                                                                                      

Zawiadamiam, że dnia 11 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr LIII/393/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
  2. Uchwała Nr LIII/394/24 w sprawie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Serbach na prace konserwatorskie i restauratorskie - III etap rekonstrukcji polichromii sklepienia w nawie kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Goli.
  3. Uchwała Nr LIII/395/24 w sprawie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jakuba Apostoła w Konradowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Kościoła pw. bł. Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach.
  4. Uchwała Nr LIII/396/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F polegająca na wykonaniu chodnika prawostronnego w km od 0+100 do km 1+054 oraz kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego” w m. Kowalewo.
  5. Uchwała Nr LIII/397/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Dryżyna w zakresie budowy chodnika (km. ok 4+080 ÷ 4+460)”.
 4. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa

/-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa