Logo BIP

RADA MIEJSKA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 14 grudnia 2023 r.

ZB.0002.LII-2.23                                                                                       

 

Zawiadamiam, że dnia 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie wodociągów i stacji wodociągowych w gminie oraz stan kanalizacji sanitarnej.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr LII/378/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  2. Uchwała Nr LII/379/23 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
  3. Uchwała Nr LII/380/23 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy
   w Szlichtyngowej na 2024 rok.
  4. Uchwała Nr LII/381/23 w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała miesięczna dieta.
  5. Uchwała Nr LII/382/23 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038.
  6. Uchwała Nr LII/383/23 Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2024 rok.
  7. Uchwała Nr LII/384/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2024 rok.
  8. Uchwała Nr LII/385/23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2024 rok.
  9. Uchwała Nr LII/386/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
  10. Uchwała Nr LII/387/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2024 rok.
  11. Uchwała Nr LII/388/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" na lata 2024-2028.
  12. Uchwała Nr LII/389/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  13. Uchwała Nr LII/390/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  14. Uchwała Nr LII/391/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  15. Uchwała Nr LII/392/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 9. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

  Przewodnicząca
                                                                                         Rady Miejskiej Szlichtyngowa
                                                                                                            /-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o zwołaniu LII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.