Herb Gminy Szlichtyngowa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 31 sierpnia 2023 r.

Protokół z Konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta i Gminy Szlichtyngowa

 1. Zarządzeniem Nr 85/23 z dnia 16 sierpnia 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 30 ust. 3 w związku z art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 usatawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ogłosił na terenie Gminy Szlichtyngowa postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Szlichtyngowa
 2. Celem konsultacji było zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców Miasta i Gminy Szlichtyngowa w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych w przedłożonym projekcie uchwały.
 3. Konsultacje skierowane były do wszystkich mieszkańców oraz obejmowały swoim obszarem Miasto i Gminę Szlichtyngowa. Konsultacje były przeprowadzone w terminie 17-30 sierpnia 2023 r. Konsultacje były przeprowadzone poprzez:
 • Publikację projektu Uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa www.szlichtyngowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szlichtyngowa.pl – zakładka konsultacje społeczne, wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uchwały w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 • Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie zbierania pisemnych uwag i opinii na Formularzu konsultacji społecznych – stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 85/23 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Formularz zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa www.szlichtyngowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szlichtyngowa.pl – zakładka konsultacje społeczne. Wypełniony Formularz konsultacji społecznych można było złożyć:
  • w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu;
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa – decydowała data wpływu do Urzędu.
  • poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. W ramach konsultacji mieszkańcy Miasta i Gminy Szlichtyngowa nie złożyli żadnych opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały będącego przedmiotem niniejszych konsultacji.

5. Informację zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na stronie internetowej Gminy.

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Błażej Rajman

Załącznik: Protokół z konsultacji.