Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 14 września 2023 r.

ZB.0002.XLIX-2.23                                                                                                                         

Zawiadamiam, że dnia 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 5. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2023/2024.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała XLIX/359/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  2. Uchwała XLIX/360/23 w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2031.
  3. Uchwała XLIX/361/23 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim informacji o kandydatach na ławników.
  4. Uchwała XLIX/362/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  5. Uchwała XLIX/363/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego.
  6. Uchwała XLIX/364/23 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2030.
  7. Uchwała XLIX/365/23 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Szlichtyngowa.
  8. Uchwała XLIX/366/23 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 10. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                                                        Przewodnicząca
                                                                                         Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                            /-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.