Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Zarządzenie Nr 85/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Szlichtyngowa dotyczących wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Szlichtyngowa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 928)

zarządzam, co następuje:

§1. 1. Na terenie Gminy Szlichtyngowa postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Szlichtyngowa.

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców Miasta i Gminy Szlichtyngowa w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w przedłożonym projekcie uchwały.

§ 2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 ust. 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Miasto i Gminę Szlichtyngowa.

§ 3. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie 17-30 sierpnia 2023 r.

§ 4. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą poprzez:

  1. Publikację projektu Uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa www.szlichtyngowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szlichtyngowa.pl – zakładka konsultacje społeczne, wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uchwały w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
  2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie zbierania pisemnych uwag i opinii na Formularzu konsultacji społecznych – stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. Formularz zamieszczony będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa www.szlichtyngowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szlichtyngowa.pl – zakładka konsultacje społeczne. Wypełniony Formularz konsultacji społecznych można złożyć:
  • w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu;
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa – decyduje data wpływu do Urzędu.
  • poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       3. Opinie, uwagi i wnioski złożone po terminie o którym mowa w § 3 nie będą brane pod uwagę.

§ 5. 1. O wynikach konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa poinformuje na stronie internetowej Gminy Szlichtyngowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

  1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy

/-/ Jolanta Wielgus

Załącznik:

1. Ogłoszenie konsultacji społecznych.