BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


           Szlichtyngowa, 1 lutego 2021 r.

SOŚ.6220.4.19.2020.AŚwi    

ZAWIADOMIENIE

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Na podstawie art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), a także w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej zwana ustawą o ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

zawiadamia

iż zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/3 Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski”, w tym:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (znak: WZŚ.4220.740.2020.DB z 23 grudnia 2020 r.) o braku podstaw do wydania opinii w trybie art. 64 ustawy o ooś,
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (znak: NZ.4300.83.2020 z 10 grudnia 2020 r.) cofnięta pismem znak: NZ.4300.83.2020 z 21 stycznia 2021 r. o braku podstaw prawnych do zajęcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli stanowiska w przedmiotowej sprawie,
  • pismo Marszałka Województwa Lubuskiego (znak: DŚ.II.7222.2.25.2020 z 21 grudnia 2020 r.) o braku podstaw do zaopiniowania konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • pismo Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze (znak: WR.ZZŚ.7.435.405.2020.MLW, RKW-2021-186 z 20 stycznia 2021 r.) o braku podstawy prawnej do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, pokój nr 15 w terminie 14 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane w godzinach pracy Urzędu. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 65 54 92 327, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Jednocześnie informuję o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków w ww. terminie przez zainteresowane strony
w powyższej sprawie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa (w godzinach urzędowania).

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powyższe zawiadomienie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa i tablicy ogłoszeń Sołectwa Stare Drzewce.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załącznik: Zawiadomienie Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań z dnia 01.02.2021 r.