BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


 Szlichtyngowa, 2 lutego 2021 r.

SOŚ.6220.6.12.2020.AŚwi

 OBWIESZCZENIE

o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Inwestycja polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na działkach 36/4 obręb 04 Jędrzychowice, jednostka ewidencyjna 081202_5 Szlichtyngowa”.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 , w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

  • podaje do publicznej wiadomości informuję o procedurze udziału społeczeństwa przeprowadzanej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach
    dla przedsięwzięcia „Inwestycja polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na działkach 36/4 obręb 04 Jędrzychowice, jednostka ewidencyjna 081202_5 Szlichtyngowa”;
  • zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:

- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami i uzupełnieniami, kartą informacyjną przedsięwzięcia, opiniami i uzgodnieniami organów współdziałających); dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie bip.szlichtyngowa.pl. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr.
65 54 92 327, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

- składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, od 2 lutego 2021 r. do 4 marca 2021 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 065 5492 341.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

 

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.  W przedmiotowej sprawie do tutejszego Organu wpłynęły wyżej wskazane opinie i uzgodnienia.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data podania do publicznej wiadomości: 2 lutego 2021 r.

 

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jędrzychowice.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załącznik: Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 02.02.2021 r.