WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH – SPRZEDAŻ PRZETARGOWA

 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Lp.

Nr ewid. dz.

Pow.

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

548/1

0,1600 ha

ZG1W/
00021329/7

Gola

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i terenów przeznaczonych pod zabudowę. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową wewnętrzną – dz. ewid. nr 548/4, do której przez drogę nr 202, prowadzi droga o nawierzchni asfaltowej o kat. drogi powiatowej nr 1010F ozn. nr ewid. dz. 197. Teren działki nie jest ogrodzony. Kształt działki jest regularny, zbliżony do czworoboku, teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane, brak czynników negatywnie wpływających na walory użytkowe nieruchomości. Działka z możliwością przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/282/22 RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA z dnia 11 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola, w jednostce MNU/4 -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako R IVa –0,1600 ha

Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

48 500,00 zł +23% VAT

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

do

18.01.2023 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 7.12.2022 r. do 28.12.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.)

Lp.

Nr geod.

Pow.

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

217

0,3500 ha

ZG1W/
00005916/1

GOLA

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i terenów użytkowanych rolniczo. Działka nie jest ogrodzona. Kształt działki regularny – prostokątny, teren płaski bez przeszkód terenowych. Działka z dostępem do drogi publicznej ozn. nr działki 240, która posiada dostęp do drogi powiatowej utwardzonej  asfaltobetonem, oz. nr działki 197 – nr  1010F. Rejon lokalizacji nieruchomości posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/282/22 RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA z dnia 11 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola – teren oznaczony symbolem

R7- tereny rolnicze

RIVa - 0,3500 ha

 

 

19 700,00 zł
(zbycie nieruchomości zwolnione z VAT)

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

do

10.01.2023 r.

 

 Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 29.11.2022r. do 20.12.2022 r.