W związku z przystąpieniem do przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane
są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. informacji o planowanej powierzchni upraw w/w roślin na obszarze danej gminy.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych na 2022 r. należy złożyć
w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa w terminie
do 30 października 2021 r.

W powyższym zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
  • dane kontaktowe, tj. nr telefonu, adres e-mail,
  • wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
  • lokalizację uprawy, tj. nr ewid. działki oraz obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów
    i Budynków,
  • powierzchnię uprawy w ha.

 

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

 

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art.45 i 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.):

1. Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie
na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

2. Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

3. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni,
w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:

        1) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub

        2) zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

4. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa (pokój nr 11) lub pod numerem telefonu: 65 549 23 57.

 

Załącznik: Wzór zgłoszenia zamiaru uprawy konopi włóknistych / maku niskomorfinowego.