BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 26 lutego 2021 r.

SOŚ.6220.4.22.2020.AŚwi

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

             Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lutego 2021 r. została wydana decyzja
umarzająca postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/3 Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski”.

            Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowa decyzja została podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, pok. nr 15 w godz. 730 do 1530, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 65 54 92 327 oraz na stronie internetowej http://bip.szlichtyngowa.pl w zakładce „Ochrona środowiska”.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach informacyjnych w miejscowości Stare Drzewce.

Z up. Burmistrza

/-/ Błażej Rajman
Zastępca Burmistrza

 

Załącznik: Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania.