BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 26 lutego 2021 r.

SOŚ.6220.4.21.2020.AŚwi

 DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 października 2020 r. Inwestora Gospodarstwo Rolne Jerzy Leśnik, Nowe Drzewce 15, 67-407 Szlichtyngowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/3 Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski”

UMARZAM

postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/3 Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski”.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2020 r. Inwestor Gospodarstwo Rolne Jerzy Leśnik, Nowe Drzewce 15, 67-407 Szlichtyngowa, zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/3 Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski”. 16 października 2020 r. pismem znak: SOŚ.6220.4.1.2020.AŚwi Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zwrócił się do Wnioskodawcy z wezwaniem do usunięcia braków formalnych i wyjaśnień. Przedmiotowe uzupełnienie zostało złożone przez Inwestora 29 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30 października 2020 r.).

Planowana Inwestycja polega na budowie biogazowni w celu produkcji biogazu rolniczego. Zamierzenie to realizowane będzie na terenie działki o nr ewid. 22/3 obręb Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie. Surowce do produkcji biogazu stanowić będą: gnojowica świńska, resztki paszy (niedojady) oraz kiszonka z kukurydzy i kiszonka traw. Całkowita powierzchnia projektowanej zabudowy wyniesie do 3 699,91 m2, a terenów utwardzonych do 2 735,34 m2, co łącznie daje 6 435,25 m2. Planowana moc zainstalowanej biogazowni wyniesie 499 kWel.        

            13 listopada 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pismem znak: SOŚ.6220.4.2.2020.AŚwi zawiadomił o wszczęciu postępowania. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, biorąc pod uwagę również zabudowę przemysłową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą znajdującą się na terenie sąsiedniej działki o nr. ewid. 22/2 oraz działki o nr. 22/1 obręb Stare Drzewce, na której realizowana będzie budowa gospodarstwa specjalizującego się w hodowli trzody chlewnej.  Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zwana dalej ustawą ooś, przed stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ zasięga opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z wymogami ustawowymi zwrócono się pismem znak: SOŚ.6220.4.5.2020.AŚwi z dnia 19 listopada 2020 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem znak: SOŚ.6220.4.6.2020.AŚwi z dnia 19 listopada 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., pismem znak: SOŚ.6220.4.7.2020.AŚwi z dnia 19 listopada 2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz pismem znak: SOŚ.6220.4.8.2020.AŚwi do Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z prośbą o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 500kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/3 Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski”.

30 listopada 2020 r. pismem znak: SOŚ.6220.4.9.2020.AŚwi Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 10 oraz art. 73 § 1 k.p.a. zawiadomiono strony o przysługującym im prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów.

3 grudnia 2020 r. pismem znak: WZŚ.4220.740.2020.DB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Przedmiotowe uzupełnienie zostało przedłożone do wiadomości Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa 18 grudnia 2020 r.

23 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28 grudnia 2020 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem znak: WZŚ.4220.740.2020.DB przedstawił następujące stanowisko w sprawie:

 • w myśl art. 71 ust. 2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • aby móc zakwalifikować inwestycję do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko musi być ona ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • rozpatrując rodzaj planowanego przedsięwzięcia wzięto pod uwagę treść z § 3 ust. 1 pkt 47, § 3 ust. 1 pkt. 82, § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b powyższego Rozporządzenia;
 • zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia moc elektryczna zainstalowanej biogazowni wytwarzającej biogaz rolniczy wyniesie 499 kWel, a powierzchnia przeznaczona do przekształcenia nie przekroczy 6 435,25 m2, co powoduje, że zamierzenie to nie kwalifikuje się do żadnego z przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu;
 • rozpatrywane przedsięwzięcie nie stanowi zatem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem brak jest także konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

10 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14 grudnia 2020 r.) pismem znak: NZ.4300.83.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli wyraził w przedmiotowej sprawie opinię, że dla analizowanego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres i stopień szczegółowości sporządzonego raportu powinien spełniać wymogi art. 66 ustawy o ooś.

18 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21 grudnia 2020 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał organ prowadzący postępowanie, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa do uzyskania od Inwestora i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem znak: SOŚ.6220.4.12.2020.AŚwi z dnia 22 grudnia 2020 r. zwrócono się do Inwestora z wezwaniem do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.

21 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28 grudnia 2020 r.) pismem znak: DŚ.II.7222.2.25.2020 Marszałek Województwa Lubuskiego stwierdził o braku podstaw do zaopiniowania konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko analizowanego przedsięwzięcia ze względu na niekwalifikowanie się przez ww. przedsięwzięcie pod przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Pismem z dnia 30 grudnia 2020 r. znak: SOŚ.6220.4.14.2020.AŚwi Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 10 oraz art. 73 § 1 k.p.a. zawiadomiono strony o przysługującym im prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów.

7 stycznia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8 stycznia 2021 r.) Inwestor przedstawił uzupełnienie wniosku w związku z pismem znak: SOŚ.6220.4.12.2020.AŚwi z dnia 22 grudnia 2020 r. Uzupełnienie to zostało przedłożone Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: SOŚ.6220.4.16.2020.AŚwi 11 stycznia 2021 r.

20 stycznia 2021 r. (data wpływu do tu. Urzędu 22 stycznia 2021 r.) Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze rozpatrując kwalifikację przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawił następujące stanowisko w sprawie:

 • odniesiono się do § 3 ust. 1 pkt 54 b Rozporządzenia;
 • rozważono zapisy § 3 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia;
 • wzięto pod uwagę także treść zapisu § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia.

W ocenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia powierzchnia przeznaczona do przekształcenia nie przekroczy 0,65 ha, a moc elektryczna zainstalowanej biogazowni wyniesie 499 kW, w związku z czym, uwzględniając przywołane wyżej zapisy rozporządzenia ustalono, iż planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym brak jest konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            W dniu 21 stycznia 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli dotyczące cofnięcia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 10 grudnia 2020 r. znak NZ.4300.83.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. W treści pisma wyjaśniono, że zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie nastąpiło na podstawie przepisów wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, zaś analiza powierzchni zabudowy (bilans terenu) przeznaczonej pod zabudowę biogazowni wskazuje, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji określonych w wyżej wymienionym Rozporządzeniu, a co dalej, zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych.

Pismem z dnia 26 stycznia 2021 r. znak: SOŚ.6220.4.17.2020.AŚwi Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 10 oraz art. 73 § 1 k.p.a. zawiadomiono strony o przysługującym im prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów.

Zawiadomieniem z dnia 1 lutego 2021 r. znak: SOŚ.6220.4.19.2020.AŚwi Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zawiadomił o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 § 1 kpa.

Po analizie dokumentacji przedmiotowego postępowania, a także uzyskaniu wyżej wymienionych opinii od organów uzgadniających i opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa postanowił o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie ze względu na fakt, że zamierzenie inwestycyjne będące przedmiotem wniosku Inwestora nie kwalifikuje się do rozpatrywanych wcześniej przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

 1. 3 ust. 1 pkt 47 – „instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej” – przedmiotowa inwestycja nie osiąga wymaganego progu zainstalowanej mocy elektrycznej;
 2. 3 ust. 1 pkt 82 – „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW” – jw.;
 3. 3 ust. 1 pkt 54 – „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnie terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia” – zgodnie z KIP powierzchnia przeznaczona do przekształcenia nie przekroczy 6 435,35 m2, co więcej, zgodnie z uzupełnieniem dokonanym przez Inwestora z dnia 29 października 2020 r. „planowana biogazownia rolnicza jako odnawialne źródło energii zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne jest obiektem przeznaczonym do produkcji energii elektrycznej i w żaden sposób nie jest związana z hodowlą trzody chlewnej”, co powoduje, że zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje się pod ww. punkt.

Wobec powyższego uznano, że w związku z niekwalifikowaniem się przedmiotowego przedsięwzięcia do katalogu przedsięwzięć zawartego w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego spełnione zostały wszystkie wymogi prawne i niniejszą decyzją orzeczono o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.  

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Burmistrza

/-/ Błażej Rajman
Zastępca Burmistrza

Załącznik: Decyzja o umorzeniu postępowania.