BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


          Szlichtyngowa, 19 listopada 2020 r.

SOŚ.6220.1.22.2020.AŚwi

 INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE OKREŚLENIA ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

 

    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 listopada 2020 r. została wydana decyzja
odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej”.

   Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowa decyzja została podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, pok. nr 15 w godz. 730 do 1530, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 65 54 92 327 wew. 24.

    Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, stronie internetowej BIP oraz na tablicach informacyjnych w miejscowościach Małe i Nowe Drzewce.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załączniki:

1. Informacja o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań.

2. Decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań.