BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 23 listopada 2020 r.

SOŚ.6220.6.1.2020.AŚwi

 ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam

że wnioskiem z dnia 29 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12 listopada 2020 r.) inwestor Novelty SUN-1 Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Inwestycja polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na działkach 36/4 obręb 04 Jędrzychowice, jednostka ewidencyjna 081202_5 Szlichtyngowa”.

   Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), przed stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ zasięga opinii Regionalnego Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

   Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr.
65 54 92 327, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

   W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

   Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się okresów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

   Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a.  pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie nie powiadomienia o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załącznik: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.