Wschowska jednostka Policji zaprasza do wstąpienia w szeregi lubuskiej Policji. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość realizacji swoich policyjnych marzeń to oferta jaką proponujemy młodym, ambitnym mieszkańcom Wschowy, Sławy, Leszna, Głogowa, Góry, którzy chcieliby założyć granatowy mundur.  Zawód policjanta to pasja, chęć niesienia pomocy osobom, które jej potrzebują. Dysponujemy wolnymi wakatami zarówno w pionie prewencji, jak i kryminalnym. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń pod numer 47 79 43 270 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00/14.00. Dokumenty również można złożyć całodobowo u oficera dyżurnego wschowskiej Policji.

Służba to nie praca. Nosząc mundur musimy pamiętać, że obowiązują nas pewne normy i wartości. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia. W nasze szeregi bierzemy najlepszych.

Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałe i stabilne zatrudnienie.

Wschowska jednostka Policji prowadzi otwarty nabór. Dysponujemy wolnymi wakatami w pionie prewencji, jak i kryminalnym.  

Oferujemy:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • stałe i pewne źródło dochodu;
 • wynagrodzenie:

1) osoby, która nie ukończyła 26 roku życia odbywającej szkolenie podstawowe wynosi 2957,50 zł (netto - na rękę),

2) osoby, która ukończyła 26 lat i odbywa szkolenie podstawowe wynosi 2779,54 zł (netto - na rękę),

3) osoby, która nie ukończyła 26 roku życia i odbyła kurs podstawowy wynosi 3940,30 zł (netto - na rękę),

4) osoby, która ukończyła 26 lat i odbyła kurs podstawowy wynosi 3677,26 zł (netto - na rękę).

Po szkoleniu podstawowym dolicza się wysługę lat.

 • możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)
 • skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby);
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;
 • prestiż zatrudnienia;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu.

Zapraszamy do nas. Kandydatów przyjmujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00/14.00. Wszelkich informacji udzieli Państwu Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji we Wschowie pod numerem telefonu 47 79 43 270.

Komplet dokumentów składać również można całodobowo u oficera dyżurnego wschowskiej jednostki Policji.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 08.02.2021 r.

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
ogłasza
nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności  gospodarczej  o charakterze  zgodnym z wymaganiami na stanowisku objętym procedurą naboru.
 3. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z państw należących do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie innych umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie o kierunku budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, zarządzanie.
 2. Znajomość przepisów prawa dotyczących samorządu gminnego w tym: z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej, postępowania administracyjnego, inwestycji
  i remontów, dróg, planowania przestrzennego, ochrony zabytków, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, geodezji i rolnictwa oraz gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej.
 3. Doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji budowlanych lub planowaniem przestrzennym, w tym na stanowisku kierowniczym w tym zakresie.
 4. Biegłość w posługiwaniu się mapami i rysunkami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, znajomość technik biurowych.
 5. Znajomość obsługi komputerowych programów biurowych.
 6. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność.
 7. Duża motywacja do pracy oraz kultura osobista, umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 9. Prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Referatu i nadzór nad terminowym wykonywaniem zadań z zakresu inwestycji i remontów, dróg, planowania przestrzennego, ochrony zabytków, zamówień publicznych i pozyskiwana środków zewnętrznych, geodezji i rolnictwa oraz gospodarki nieruchomościami.
 2. Nadzór nad wykonywaniem całości inwestycji łącznie z uzbrojeniem terenów.
 3. Opracowanie planów potrzeb rzeczowych i finansowych z zakresu inwestycji i remontów.
 4. Racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi.
 5. Inwentaryzacja realizowanej infrastruktury technicznej.
 6. Przygotowywanie dokumentacji technicznej i prawnej dla inwestycji wraz z załatwianiem spraw terenowo-prawnych.
 7. Koordynowanie realizacji zadań poprzez nadzór nad inwestycjami i remontami.
 8. Programowanie i realizacja infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
 9. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy w zakresie realizowanych zadań.
 10. Rozliczanie inwestycji z wykonawcą robót, przeprowadzania odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
 11. Sprawdzanie pod względem merytorycznym wykonywanych usług i robót.
 12. Organizacja przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji oraz rękojmi oraz organizacja przeglądów pogwarancyjnych.
 13. Sporządzanie wniosków o pozwolenie na budowę, zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę i innych dokumentów niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji.
 14. Programowanie i prognozowanie rozwoju przestrzennego gminy.
 15. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 16. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.
 17. Dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
 18. Prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, archiwizacja planów i związanych z nimi materiałami.
 19. Opiniowanie dokumentów planistycznych sporządzanych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
 20. Analizowanie stanu zagospodarowania i inicjowanie opracowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.
 21. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych.
 22. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 23. Wydawanie zaświadczeń o zgodności przeznaczenia terenów, obiektów i lokali z ustaleniami studium oraz planów miejscowych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 2. Życiorys – curriculum vitae - podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (odbyte kursy, szkolenia, certyfikaty).
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnieniu na ww. stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Klauzula informacyjna kandydata do pracy.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.
 3. Praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie.
 4. Praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami, przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą urzędu.
 5. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta
  i Gminy Szlichtyngowa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta
i Gminy Szlichtyngowa, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
o naborze, jest wyższy niż 6%.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od dnia 08.02.2021 r.  do 22.02.2021 r. do godz. 14:30 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy
Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji
i Planowania Przestrzennego”.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 54 92 327, wew. 25.

Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną niekompletne lub nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie dalszego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Szlichtyngowa.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego. 

2. Kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

3. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy. 

Obwieszczenie znak Km 749/16, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wschowie, o drugiej licytacji wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej 1 w Szlichtyngowej, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1W/00007556/3.

Załącznik: Treść obwieszczenia.