Na podstawie art. 63 ust. 5, ust. 5a i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej kpa), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.05.2022 r.) Lasuno Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Odrobińskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 525/2 i 301/1, obręb Stare Drzewce”, po zasięgnięciu opinii:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – opinia z dnia
    20 czerwca 2022 r., znak: WZŚ.4220.365.2022.SL,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – opinia z dnia
    15 czerwca 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 22 czerwca 2022 r.), znak: NZ.9022.4.38.2022,
  3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia z dnia 14 czerwca 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20 czerwca 2022 r.), znak: WR.ZZŚ.7.435.144.2022.MN

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa postanowił zawiesić niniejsze postępowanie.

 

Postanowienie w załączeniu