W związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając w ramach prawa oraz biorąc pod uwagę sytuację finansową Gminy, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorców działających na terenie Naszej Gminy. W związku z powyższym informuje, że przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z uwagi na ponoszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą ubiegać się o następujące ulgi w zapłacie zobowiązań wobec Gminy:

- dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi przesunięcie terminu płatności bądź rozłożenie na raty podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu nie dłużej niż do dnia 21 września 2020 r.

- dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi przesunięcie terminu płatności bądź rozłożenie na raty - II raty podatku od nieruchomości za 2020 r. nie dłużej niż do dnia 21 września 2020 r.

- przesunięcie terminu płatności bądź rozłożenie na raty podatku od środków transportowych  za 2020 r. nie później niż do dnia 30 października 2020 r.

   Proponowane regulacje udzielane będą na indywidualny wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, po przebadaniu sytuacji ekonomicznej podatnika, na którą miał wpływ obowiązujący w kraju stan epidemii.

Organ podatkowy ustala stan należności objętych wnioskiem na dzień wszczęcia postępowania, tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania decyzji o udzieleniu ulgi.

Jednocześnie informuję przedsiębiorców, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za rok 2020 można wnieść w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., zgodnie z zapisami ustawy, tzw. Tarczy antykryzysowej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jolanta Wielgus

Do pobrania: Treść komunikatu