GMINA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 26 maja 2021 r.

 

I N F O R M A C J A

O   W Y N I K U   P R Z E T A R G U

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w dniu 18 maja 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przy ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewid. działki 548/3, położonej w obrębie Gola.

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490, ze zm.) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości:

 

Nr ewid. działki

 

Powierzchnia
w ha

Położenie

Księga wieczysta

Cena wywoławcza
nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Najwyższa zaoferowana cena

w przetargu

Ustalony nabywca

(imię
i nazwisko)

548/3

0,1215

Gola

ZG1W/00021329/7

46 060,00 zł

+ 23% VAT

0

0

brak

 

brak

 

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

Załącznik: Informacja o wyniku przetargu.