BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 09.02.2021 r.

 RIiPP.6733.1.2020.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293)

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 lutego 2021 r. wydana została Decyzja Nr 1/20 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Teren przeznaczony do realizacji zadań publicznych z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 107/2 (cz.) obręb Wyszanów, jedn. ewid. Szlichtyngowa”.

   Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.

   Z uwagi na trwający stan pandemii zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie pod nr tel. 65 54 92 327 lub 65 54 92 431.

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

Załącznik: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.