BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 25 sierpnia 2020 r.

 SOŚ.6220.6.20.2019.AŚwi

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. przedsięwzięcia pn. „Inwestycja punkt skupu złomu w miejscowości Stare Drzewce na części działki nr ewid. 208, gmina Szlichtyngowa, województwo lubuskie”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że 25 sierpnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Inwestycja punkt skupu złomu w miejscowości Stare Drzewce na części działki nr ewid. 208, gmina Szlichtyngowa, województwo lubuskie”, znak: SOŚ.6220.6.18.2019.AŚwi.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa i tablicy ogłoszeń Sołectwa Stare Drzewce.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załączniki:

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania.

3. Decyzja o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia.