Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za rok szkolny 2021/2022. Od tego roku obowiązują nowe zasady określone w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 6 października 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Stypendium przyznawane będzie za wyniki w nauce uczniom klas od IV do VIII, uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

Szlichtyngowa: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią z ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,20 oraz wzorową ocenę z zachowania.
  2. W danym roku szkolnym w rywalizacji indywidualnej uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Wniosek należy złożyć do dnia 31 lipca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej (rodzic lub opiekun prawny ucznia).

 Załączniki:

1. Wniosek.

2. Uchwała Nr XXVII/212/21 Rady Miejskiej z dnia 6 października 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.