Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE” czynny:

 • poniedziałek, wtorek, środę w godzinach od 13:30 do 15:30
 • czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 9:30

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania
pod numerem telefonu: 65 549 24 31.

INFORMACJE JAKIE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta (w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość założenia konta na miejscu).
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 6. Numer KW i nr ewidencyjny działki.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 8. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu w m² (powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku).
 9. Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 10. Dochód wnioskodawcy i poziomy dofinansowania:

Jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z podstawowego poziomu: dochód roczny nieprzekraczający kwoty 100 000 zł (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.) W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z podwyższonego poziomu: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z najwyższego poziomu: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania wystawiane jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Możliwe jest przeprowadzenie „wizyt u mieszkańców” połączonych z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji wraz z przedstawieniem informacji  o Programie po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem punktu konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE” czynny:

 • poniedziałek, wtorek, środę w godzinach od 13:30 do 15:30
 • czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 9:30

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania pod numerem telefonu: 65 549 24 31.