Drukuj

Przedkładamy Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej „Raport o stanie Gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę Szlichtyngowa i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Miejskiej. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie absolutorium. Informacja o terminie sesji podana zostanie w terminie późniejszym.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

 

 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok