O G Ł O S Z E N I E

z dnia 10 marca 2020 r.

Działając na podstawie art.37 ust.1 i art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza/postąpienie

1

2

3

4

5

6

7

1.

 SZLICHTYNGOWA,

ul. Szkolna

 

ZG1W/

00020103/0

Nieruchomość nie posiada zobowiązań i jest wolna od obciążeń.

 dz. nr ewid.

95/8
o pow. 760 m2

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na terenie zurbanizowanym. Działka nie jest ogrodzona. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski bez przeszkód terenowych. Działka z dostępem do drogi publicznej oraz możliwością przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

 

M, U

tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową.

 RII 0,0587 ha

RIIIa 0,0166 ha

 

 

 

36.510,00

+ 23% VAT

 

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 370,00 zł.

 

 

 

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 16 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00 w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, I piętro, pok. 13.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 3.651,00 zł płatne najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie o/Szlichtyngowa nr: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015, tytułem: „Wadium Szlichtyngowa, dz. 95/8”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

1. Na przedmiotową nieruchomość odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony, dnia 16 stycznia 2020 r., zakończony wynikiem negatywnym.

2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Urzędu.

3. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

4. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

5. Burmistrz może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

6. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, pok. 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem tel. 65 540 23 57.

 

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

      /-/ Jolanta Wielgus

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o sprzedaży