BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 15 lipca 2021 r.

SOŚ.6220.2.15.2021.AŚwi      

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Na podstawie art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a” oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

zawiadamia Strony

iż zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 4 elektrowni fotowoltaicznych Gola II o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Gola, na działce o numerze 82, w gminie Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie”, w tym:

  • opinię wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej Górze (znak: WR.ZZŚ.7.435.156.2021.MN, RKW-2021-1946 z dnia 31.05.2021 r., data wpływu: 02.06.2021 r.) - organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych w opinii warunków i wymagań,
  • opinię wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (znak: NZ.9022.4.6.2021 z dnia 07.06.2021 r., data wpływu: 10.06.2021 r.) - organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
  • opinię wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (znak: WZŚ.4220.377.2021.SL z dnia 08.06.2021 r.) - organ postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, pokój nr 15 w terminie 14 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane w godzinach pracy Urzędu. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 65 54 92 327, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Jednocześnie informuję o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków w ww. terminie przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa (w godzinach urzędowania).

z.up. Burmistrza


/-/ Błażej Rajman
Zastępca Burmistrza

Załącznik: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.