Szlichtyngowa, 5 lipca 2021 r.

SOŚ.6220.5.28.2020.AŚwi

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 36 § 1, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. zwana dalej „k.p.a”),

zawiadamia

Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”. Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do 31 sierpnia 2021 r.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się na stronie www.bip.szlichtyngowa.pl